Volte číslo 2.

Kdo jsme?

Lidé, kterým není lhostejné město, kde žijeme.

Co chceme?

Bezpečné, přátelské a prosperující město.

Jak to zařídíme?

Naplníme tento předložený program.

Aktuality

zijeme slavkovem
zijeme slavkovem
zijeme slavkovem
zijeme slavkovem
zijeme slavkovem
zijeme slavkovem
zijeme slavkovem
zijeme slavkovem
zijeme slavkovem
zijeme slavkovem
zijeme slavkovem
zijeme slavkovem
zijeme slavkovem

Program pro Slavkov

1.  Vzdělání našich dětí

Aktuální naplněnost škol a demografický vývoj nám již dlouho jasně říká, že potřebujeme nová místa v mateřských i základních školách. Uplynulé 4 roky jsme činili kroky, abychom záměr navýšit kapacitu obou typů škol mohli realizovat.

Rekonstrukce a přístavba Mateřské školy Zvídálek na Koláčkově náměstí je připravena. Jsme přesvědčeni, že jedinečná poloha v těsné blízkosti zámeckého parku má ideální podmínky pro vycházky dětí. Čekáme na prostředky k realizaci, o které budeme v říjnu žádat. Už dnes myslíme na budoucí omezenou kapacitu míst. Proto jsme schválili memorandum o spolupráci s developerem a zajistili v rezidenci Litava vybudování prostor pro MŠ Zvídálek s kapacitou 45 dětí.

Obě naše základní školy jsou naplněny k prasknutí. Nová základní škola je nutná. Proto více jak 2 roky usilujeme o vybudování nové svazkové školy. Svazek obcí má větší sílu prosadit tento záměr a možnost dosáhnout až na 85% dotaci. Na zbylých 15 % se budeme skládat s dalšími obcemi podle počtu žáků. Novou školu chceme umístit za autobusové nádraží. Děti ze sídliště Nádražní, Zelnice a Polní budou mít školu v docházkové vzdálenosti. Žáci z okolních obcí mají zase zastávku hned vedle školy.

2.   Rozvoj Slavkova

Rozvíjet se musíme, ale s rozumem. Chceme, aby rozšiřování našeho města mělo jasná pravidla s ohledem na jeho historický ráz. Považujeme za důležité omezit výšku budov s přihlédnutím k původní zástavbě v okolí. Rozvoj by měl být podmíněn dostatečnou infrastrukturou a občanskou vybaveností.

Proto jsme prosadili uzávěru na velkou rozvojovou plochu směrem na Němčany. Sestavili jsme pracovní skupinu pro územní plán složenou z odborníků v oblasti urbanismu a místních odborníků. Souhlasíme s doporučením komise, aby si město nechalo zpracovat 3 studie rozvojové plochy. S důrazem mimo jiné na různorodý charakter a sociální soudržnost obyvatel, regulaci výškové zástavby a etapizaci výstavby. Zásadním kritériem studie je maximální nárůst obyvatel o 1500 do roku 2050.

Developeři se musí podílet na financování chybějící infrastruktury a občanské vybavenosti.

3.   Slavkovské náměstí, ulice a sídliště

Naše náměstí by si zasloužilo více zeleně. Tím se klima náměstí ještě více zpříjemní a ochladí. Proto navrhujeme vyměnit 5 parkovacích míst za vzrostlé stromy a umístit pod ně lavičky. Na rozdíl od jiných, kteří chtějí plochy u komunikací zatravnit, my chceme pokračovat v osazování těchto vysoce exponovaných míst teplomilnými a především bezúdržbovými rostlinami. Tak jako na kruhovém objezdu nebo podél nově upravených komunikací. Na pestré a funkční osázení máme pozitivní ohlasy.

Jsme si vědomi, že řada ulic je ve špatném technickém stavu. Napočítali jsme 15 ulic, které by si zasloužily opravu. Tak jako doposud budeme pokračovat v jejich postupných rekonstrukcích a přípravách na ně. U ulic, kde to bude možné, budeme rozšiřovat podélná stání. Důraz budeme klást na zachování maximálního množství zeleně.

Zlatá Hora jednoznačně potřebuje opravit řadu chodníků a navýšit počty parkovacích míst. Parkovací dům by mohl být smysluplným řešením. Filipov si zaslouží revitalizaci. Studie, kterou jsme nechali zpracovat, byla projednána a připomínkována místními občany. Připomínky byly zapracovány. Začneme 1. etapou, která navýší počty parkovacích míst. Letos jsme dokončili poslední výkupy potřebných pozemků.

Zelnice opravu silnic zatím nepotřebují, ale zvýšený provoz lokalitu trápí. Jsme přesvědčeni, že by provozu ulevilo propojení ulic Slovákova a Špitálská. Tím se sníží provoz na ulici Slovákova a vznikne další přístupová cesta. Pojďme to zrealizovat.

Koláčkovo náměstí je významným prostranstvím, které chceme zrekonstruovat dle schválené architektonické studie autorů Rusina Frei.

4.   Sportoviště a hřiště

Slavkov je město žijící sportem. Chceme, aby tomu tak bylo i nadále. Proto je třeba neustále zlepšovat podmínky pro sport nejen dospělých, ale především dětí. Škvárové hřiště na stadionu už dávno neslouží sportu. Nyní je využíváno jako parkoviště pro návštěvníky zámku či koupaliště. Ploše je třeba vrátit její původní využití. Podporujeme projekt vybudování osvětleného víceúčelového hřiště spolu s atletickou rovinkou. Hřiště s umělým povrchem by mělo být díky celoročnímu provozu samofinancovatelné z pronájmů. Realizace počítá se zachováním původních hodnotných stromů a zbudováním 73 parkovacích míst.

Dětské hřiště na stadionu chceme rozšířit o prvky pro nejmenší děti.

Volně přístupných sportovišť je ve Slavkově málo. Nadále chceme opravovat stávající sportoviště a budovat nová. Chceme nový pumptrack a dětské hřiště za valem na Zelnici. Naproti TSMS je také dost místa pro další hřiště i po případném přesunu Mysliveckého spolku do této lokality.

Letité koupaliště chceme opravit a zatraktivnit dětskou část, aby léto ve Slavkově bylo ještě příjemnější pro rodiny s dětmi.

5.   Cyklostezky

O jednoznačném přínosu těchto spojnic není pochyb. Chceme dokončit 2,5 km dlouhou cyklostezku do Křenovic kolem krajské silnice. Prostředky na projektovou dokumentaci jsme již uvolnili. Cyklostezka do Velešovic a Vážan nad Litavou musí logicky následovat.

6.   Veřejné toalety

Všichni chtějí více hřišť, ale kam si odskočit, když je třeba? Chceme na nejfrekventovanější místa, jako jsou dětská hřiště a sportoviště, umístit mobilní veřejné toalety s tekoucí vodou a desinfekcí.

7.   Podpora spolků a kultury

Chceme nadále podporovat aktivní sdružení a spolky, které přispívají společenskému a kulturnímu životu ve Slavkově. Ať už v oblasti sportu, kultury nebo volnočasových aktivit. Všem, kteří se podílí na těchto aktivitách, patří náš velký dík. Pokud to rozpočet umožní, chtěli bychom navýšit podporu spolků.

Zámek, jako organizátora množství akcí v oblasti kultury, chceme nadále podporovat. Sting byl příkladně zvládnutou akcí.

8.   Bezpečnost a integrovaný záchranný systém

U městské policie se podařilo navýšit počet strážníků na 5. Tím se umožnil dvousměnný provoz a byla prodloužena služba do 22. hodiny. Rádi bychom navýšili počet strážníků na 7. Město by tak získalo dohled strážníků i o víkendech a možnost zasahovat na více místech najednou.

Kamerový systém má pozitivní přínos na snížení množství a odhalování přestupků. Chceme proto pokračovat v jeho rozšiřování. Prevence a ochrana majetku je potřebná.

Ve spolupráci s krajem se snažíme zajistit, aby složky integrovaného záchranného systému měly odpovídající podmínky pro svou činnost. Nová hasičská stanice a budovaná stanice záchranné služby jsou toho viditelným důkazem.

Budeme podporovat kroky, aby státní policie měla možnost vybudovat novou policejní stanici na ulici Husova.

9.   Zdravotní péče a důstojné stáří

Jako každý občan i my si přejeme, aby zdravotní služby byly v našem městě co nejkvalitnější a nejdostupnější. Město se snaží poskytovat lékařům kvalitní zázemí. Budeme v tom pokračovat.

V oblasti sociálních služeb podporujeme záměr kraje ve výstavbě pobytového sociálního zařízení. Rádi bychom také zřídili místní odlehčovací službu, která by ulevila rodinám v jejich celodenní péči o nemohoucí příbuzné.

10.   Stromy a biokoridory

Je řada míst ve Slavkově, kde se cítíme i v nejteplejších dnech příjemně. Jsou to parky, aleje, sady a ulice se vzrostlými stromy. Naopak místa, kde vzrostlé stromy chybí, jsou toho pravým opakem. Chceme nadále podporovat výsadbu nových stromů v ulicích, v komunitních sadech, kolem polních cest a rozšiřovat biokoridory. O stávající stromy budeme řádně pečovat, aby prospívaly a neohrožovaly nás.

11.   Odpad a jeho třídění

Slavkov je dlouhá léta lídrem v oblasti nakládání s odpadem a jeho třídění. Chceme tento trend udržet i do budoucna. Vyšší míra vytřídění odpadu je ku prospěchu nás všech. Umožní nám totiž udržet nízké ceny za likvidaci komunálního odpadu ve městě. To chceme podporovat.

Schválili jsme pilotní projekt pro Zlatou Horu na separaci gastroodpadu. Cílem je dotřídění komunálního odpadu a tím snížení jeho množství. Pokud se projekt osvědčí, chceme rozšířit tuto možnost na celý Slavkov.

Děkujeme všem, kteří odpad třídí a pomáhají s ochranou našeho prostředí.

12.   Ceny energií a úspory

Abychom šetřili prostředky města, chceme pokračovat ve výměně světelnýchzdrojů za úsporné na sloupech veřejného osvětlení. Energetická koncepce města má nalézt optimální řešení pro zvýšení energetické soběstačnosti města. Budeme se řídit doporučeními při případném budování obnovitelných zdrojů. Chceme tak zajistit přijatelné ceny za energie jak pro mětské budovy a bytové domy, tak pro sídliště Zlatá Hora, které vytápíme.

13.   Místo posledního odpočinku

Kapacita hřbitova je další téma, kterým se budeme zabývat. Část spodního parkoviště chceme uvolnit pro nová místa posledního odpočinku - například v podobě kolumbárií. Parkování pro návštěvníky ale nebude chybět, neboť již vznikla nová parkovací místa podél hřbitovní zdi.

Naši kandidáti

žijeme slavkovem - volby slavkov u brna

1. Bc. Libor Eliáš

Finanční poradce

žijeme slavkovem - volby slavkov u brna

2. Ing. Adam Hoza Ph.D.

Výzkumný pracovník

žijeme slavkovem - volby slavkov u brna

3. Ing. Petr Libenský

Ekonom

žijeme slavkovem - volby slavkov u brna

4. Bc. David Šedý

Manager prodeje

žijeme slavkovem - volby slavkov u brna

5. Jan Šmída

Skladník

žijeme slavkovem - volby slavkov u brna

6. Mgr. Robert Wiesner

Manager

žijeme slavkovem - volby slavkov u brna

7. Petr Zvonek

Ředitel technických služeb

žijeme slavkovem - volby slavkov u brna

8. Mgr. Hana Soldánová

Fyzioterapeutka

žijeme slavkovem - volby slavkov u brna

9. Roman Žilka

Hasič

žijeme slavkovem - volby slavkov u brna

10. Bc. Kateřina Slaná

Finanční poradce

žijeme slavkovem - volby slavkov u brna

11. Jiří Kyjovský

Instruktor autoškoly

žijeme slavkovem - volby slavkov u brna

12. Bedřich Dufek

Malíř

žijeme slavkovem - volby slavkov u brna

13. Bc. Miroslava Toulová DiS.

Zdravotní sestra

žijeme slavkovem - volby slavkov u brna

14. Ing. Marcel Koutný

Podnikatel

žijeme slavkovem - volby slavkov u brna

15. Petr Pavlík

Živnostník

Slovo na závěr

Vážení spoluobčané, je řada oblastí veřejného života, o které se město musí postarat. My, Vámi zvolení zastupitelé, jsme často postaveni před nelehká rozhodnutí. Jsme přesvědčeni, že naše kroky vedou ku prospěchu města a všech obyvatel, aby naše krásné město prosperovalo a dobře se nám v něm žilo jak nyní, tak i v budoucnu. Jsme připraveni Vás odpovědně zastupovat a žít Slavkovem. Budeme rádi, když nás ve volbách opět podpoříte. Umožníte nám tak realizovat program který přispěje k lepšímu Slavkovu.

Bc. Libor Eliáš

Předem Vám děkujeme za Vaše hlasy.

žijeme slavkovem zijeme slavkovem zijeme slavkovem žijeme slavkovem žijeme slavkovem volby 2022 slavkov u brna žijeme slavkovem žijeme slavkovem zijeme slavkovem zijeme slavkovem žijeme slavkovem žijeme slavkovem volby 2022 slavkov u brna žijeme slavkovem žijeme slavkovem zijeme slavkovem zijeme slavkovem žijeme slavkovem žijeme slavkovem volby 2022 slavkov u brna žijeme slavkovem žijeme slavkovem zijeme slavkovem zijeme slavkovem žijeme slavkovem žijeme slavkovem volby 2022 slavkov u brna žijeme slavkovem žijeme slavkovem zijeme slavkovem zijeme slavkovem žijeme slavkovem žijeme slavkovem volby 2022 slavkov u brna žijeme slavkovem žijeme slavkovem zijeme slavkovem zijeme slavkovem žijeme slavkovem žijeme slavkovem volby 2022 slavkov u brna žijeme slavkovem žijeme slavkovem zijeme slavkovem zijeme slavkovem žijeme slavkovem žijeme slavkovem volby 2022 slavkov u brna žijeme slavkovem žijeme slavkovem zijeme slavkovem zijeme slavkovem žijeme slavkovem žijeme slavkovem volby 2022 slavkov u brna žijeme slavkovem žijeme slavkovem zijeme slavkovem zijeme slavkovem žijeme slavkovem žijeme slavkovem volby 2022 slavkov u brna žijeme slavkovem žijeme slavkovem zijeme slavkovem zijeme slavkovem žijeme slavkovem žijeme slavkovem volby 2022 slavkov u brna žijeme slavkovem žijeme slavkovem zijeme slavkovem zijeme slavkovem žijeme slavkovem žijeme slavkovem volby 2022 slavkov u brna žijeme slavkovem žijeme slavkovem zijeme slavkovem zijeme slavkovem žijeme slavkovem žijeme slavkovem volby 2022 slavkov u brna žijeme slavkovem